Privacyverklaring van de Pirtek Centers

1. OVER DIT BELEID

Naleving van de privacyrechten van onze klanten is erg belangrijk voor ons. Wij vinden naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens 1998 erg belangrijk, en ook van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wanneer deze van kracht wordt.
Deze Privacyverklaring geeft informatie over de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, wat wij ermee doen, hoe u er inzage in krijgt en met wie deze gegevens gedeeld kunnen worden.
U vindt onze contactgegevens onderaan dit beleid. Maak hier gebruik van als u vragen heeft, bijvoorbeeld over hoe u uw persoonlijke informatie kunt bijwerken of inzien of als u een klacht wilt indienen.
Dit beleid kan veranderen, dus controleer deze pagina af en toe om er zeker van te zijn dat u het eens bent met de wijzigingen. Zie Artikel 15 voor meer informatie over Wijzigingen in dit beleid.
Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 9 november 2021.

2. WIE ZIJN WIJ?

Pirtek is een franchise-onderneming, waar alle centra eigendom zijn van en gevoerd worden door onafhankelijke Pirtek franchisenemers (afzonderlijk een “Franchisenemer” genoemd, en samen onze “Franchisenemers”).

Elke Franchisenemer is onafhankelijk verantwoordelijk voor zijn eigen naleving van wet- en regelgeving en voor het voeren van zijn eigen Pirtek centrum of centra, en voor conformiteit die voortvloeit uit transacties met u, in verband met producten of diensten die u besteld heeft op onze Sites en producten of diensten die u besteld heeft bij (een van) onze centra.

Als we het hebben over de “Pirtek Groep” dan bedoelen wij het lokale Pirtek Center samen met de ondernemingen genoemd in artikel 14.

Meer informatie, waaronder een volledige lijst van deze ondernemingen, vindt u in artikel 14.

Als u te maken heeft met een van deze ondernemingen, is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van uw persoonlijke informatie de onderneming van onze groep met wie u contact hebt of met wie uw informatie is gedeeld.

Een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is een onderneming die besluit waarom en hoe uw persoonlijke informatie wordt verwerkt.

3. WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u aan ons geeft: Dit is informatie over uzelf die u ons geeft door informatie in te voeren via onze websites, onze sociale media pagina’s, door een overeenkomst met ons aan te gaan of door met ons contact te hebben per telefoon, e-mail of anders. Deze informatie wordt volledig vrijwillig verstrekt. De informatie die u ons geeft, is bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens (zoals telefoonnummer, e-mailadres en adres)

Persoonlijke informatie die wij over u verzamelen: Wij kunnen de volgende persoonlijke informatie automatisch over u verzamelen: onze webservers slaan als standaardinformatie de gegevens op van uw browser en besturingssysteem, de website van waaruit u op onze website terechtgekomen bent, de pagina’s die u bezoekt op onze website, de datum van uw bezoek, en, voor de veiligheid, bijv. om aanvallen op onze website te identificeren, het Internet protocol (IP) adres dat aan u is toegewezen door uw internetprovider. We kunnen ook informatie over u verkrijgen als u deze informatie verstrekt aan ons of aan andere franchisenemers, en soms kunnen we deze ook van derden verkrijgen.

Persoonlijke informatie die we van andere bronnen kunnen ontvangen: We kunnen bepaalde persoonlijke informatie over u verkrijgen uit de Pirtek groep of van ondernemingen (Artikel 14); de persoonlijke informatie die wordt ontvangen, wordt beschreven in de twee alinea’s hierboven.

Betaling: Als u een betaling doet aan ons, worden uw betaalgegevens niet door ons bewaard, maar ze worden verzameld door onze externe betalingsverwerkers, die gespecialiseerd zijn in het veilig online vastleggen en verwerken van dit soort transacties.

4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken en verwerken als u ons daartoe toestemming heeft gegeven voor de volgende doeleinden:

 • om brochures en ander materialen te verstrekken die u uitdrukkelijk bij ons heeft aangevraagd;
 • voor werving;
 • om feedback van u te krijgen over de diensten die wij hebben verleend;
 • om u te informeren over wijzigingen in onze diensten;
 • voor administratieve en bedrijfsmatige doeleinden;
 • voor sommige extra doeleinden, maar alleen met uw toestemming.

U kunt uw toestemming dat wij uw informatie op een van deze manieren gebruiken altijd intrekken. Zie Artikel 7 over meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

4.1 Waar dit nodig is om een OVEREENKOMST met u uit te voeren

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken en verwerken als dat nodig is om een overeenkomst met u uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat wij een overeenkomst met u aangaan, zoals voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen of stoppen van diensten door onze franchisecentra
 • Het verkrijgen van informatie in verband met garantie of aftersales

4.2 Als het in uw VITAAL BELANG is

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen als er dringende veiligheidsinformatie of product recalls zijn waarvan u op de hoogte gesteld moet worden als we om een andere reden in redelijkheid denken dat de verwerking van uw persoonlijke informatie mogelijke schade aan u zal voorkomen of beperken. Het is in uw vitaal belang dat wij uw persoonlijke informatie op deze manier gebruiken.

4.3 Als het vereist is om te voldoen aan onze WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

4.4 Als er een GERECHTVAARDIGD BELANG is

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken en verwerken als dat nodig is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen als een onderneming voor de volgende doeleinden:

 • onze relatie met u in stand houden zo lang u klant bij ons bent;
 • orders verwerken en overeengekomen goederen en diensten aan u leveren;
 • facturering, verwerking van betalingen, het aanmaken en onderhouden van een rekening;
 • communiceren met u, zoals het beantwoorden van informatieverzoeken/vragen die zijn ingediend en/of het vragen om uw feedback over onze producten en diensten;
 • voor administratie, statistische analyse, interne rapportage en onderzoek;
 • voor reclameactiviteiten (anders dan waarvoor wij uw toestemming nodig hebben) bijvoorbeeld om gepersonaliseerde advertenties en gerichte reclameboodschappen te versturen;
 • met u corresponderen en communiceren;
 • u op de hoogte brengen van wijzigingen in onze producten en diensten;
 • besluiten over prijswijzigingen en u daarover informeren;
 • toezien op de kwaliteit van onze producten en diensten;
 • voor logistieke doeleinden, zoals het plannen en loggen van leveringsroutes;
 • klachten onderzoeken die u heeft ingediend;
 • bewijs leveren in geschillen of verwachte geschillen tussen u en ons;
 • op maat maken van diverse aspecten van onze Websites om uw ervaring te verbeteren;
 • algemene administratieve handelingen, zoals het beheren van uw vragen, klachten of eisen, en serviceberichten aan u versturen.
 • contact met u opnemen via e-mail, sms, post of telefoon met marketinginformatie over Pirtek en andere producten en diensten
 • technische verkoopbezoeken organiseren of wanneer u gevraagd heeft teruggebeld te worden;
 • meer inzicht krijgen in u als klant of bezoeker;
 • netwerk- en gegevensveiligheid, zodat wij maatregelen kunnen nemen om uw informatie te beschermen tegen verlies of schade, diefstal of onbevoegde toegang;
 • voldoen aan een verzoek van u in verband met het uitoefenen van uw rechten (bijvoorbeeld als u ons heeft gevraagd geen contact met u op te nemen voor reclamedoeleinden, houden wij dit bij op onze negeer-lijsten, zodat wij kunnen voldoen aan uw verzoek);
 • bij bedrijfsherstructurering of reorganisatie of verkoop van onze onderneming of bedrijfsmiddelen;
 • voor verbetering van de efficiëntie, juistheid of andere verbeteringen aan onze databanken en systemen, bijvoorbeeld door systemen te combineren of gegevens te consolideren die wij of onze dochterondernemingen over u hebben;
 • controleren van kredietwaardigheid voor handelskredieten en financiering;
 • voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten;
 • analyseren en verbeteren en personaliseren van uw ervaring als klant of bezoeker;
 • beheren van onze websites en voor interne handelingen, zoals problemen oplossen, testen, statistische doeleinden;

4.5 Franchisecentra

Wij kunnen uw informatie delen met andere ondernemingen binnen de Pirtek Groep. Zij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken op de hierboven beschreven manieren, of in verband met producten en diensten die een aanvulling zijn op onze eigen reeks producten en diensten, bijvoorbeeld geschiktheid van technische producten.

4.6 Derden die producten en diensten leveren

Wij werken nauw samen met diverse derden om u een reeks producten en diensten te bieden die een aanvulling vormen op onze eigen producten en diensten. Als u via ons (bijvoorbeeld via onze websites) informatie vraagt over deze producten of diensten of deze producten of diensten via ons koopt, kan de betreffende derde uw gegevens gebruiken om u informatie te verstrekken.

Als wij gebruik maken van externe dienstverleners, maken wij hen alleen persoonlijke informatie bekend die zij nodig hebben om hun dienst te kunnen verlenen. Wij hebben een contract dat van hen eist dat zij uw informatie beveiligen en niet voor andere doeleinden gebruiken dan zoals wij hen uitdrukkelijk hebben opgegeven.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Deze externe product leveranciers kunnen uw informatie met ons delen, waar wij mee zullen omgaan op de wijze die is vastgelegd in dit beleid. In sommige gevallen treden zij op als een verwerkingsverantwoordelijke van uw informatie; wij adviseren u daarom hun privacy beleid te lezen.

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Als we uw persoonlijke informatie verzamelen, is het van veel factoren afhankelijk hoe lang wij dat doen, zoals het doel waarvoor wij die informatie gebruiken en onze andere wettelijke verplichtingen.

Wij bewaren persoonlijke informatie niet langer dan noodzakelijk in een identificeerbaar formaat.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie nodig hebben om rechtsvorderingen vast te stellen, in te stellen of daarin verweer te voeren, in welk geval wij uw persoonlijke informatie 7 jaar bewaren na de laatste keer dat wij uw persoonlijke informatie gebruikt hebben op een van de manieren die genoemd worden in Artikel 4 – Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie.

De enige uitzonderingen hierop zijn:

 • als de wet van ons eist dat wij uw persoonlijke informatie langer bewaren of eerder vernietigen;
 • als u uw recht uitoefent om de informatie te laten verwijderen (waar dat van toepassing is) en wij niet verplicht zijn ze te bewaren in verband met een van de redenen die zijn toegestaan in dit deel, of omdat de wet dat van ons eist; en
 • in sommige gevallen staat de wet ons toe uw persoonlijke informatie onbeperkt te bewaren, op voorwaarde dat we bepaalde beschermingsmaatregelen hebben genomen.

Wie heeft toegang tot uw informatie?

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dit Privacybeleid, verkopen of verstrekken wij uw informatie niet aan derden behalve aan gegevensverwerkers met wie wij schriftelijke overeenkomsten zijn aangegaan, waarin vereist wordt dat de gegevensverwerkers in alle opzichten voldoen aan de eisen van dit Privacybeleid en aan alle wettelijk voorschriften inzake tot privacy van informatie.

6. HOE GAAN WIJ OM MET PERSOONSGEGEVENS?

Wij beperken de hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens tot wat past bij het doel, zoals hierboven beschreven. We beperken, beveiligen en controleren al onze informatie tegen onbevoegde toegang, beschadiging, verlies of vernietiging, of dat nu fysiek of elektronisch is. We bewaren persoonsgegevens alleen maar zo lang als hierboven staat beschreven, om op uw verzoeken te kunnen reageren, of als het door de wet vereist wordt. Als wij uw persoonsgegevens bewaren om historische of statistische doeleinden, zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens verder niet gebruikt kunnen worden. Zolang uw persoonsgegevens in ons bezit zijn, proberen wij samen met u ervoor te zorgen dat deze gegevens juist zijn.

7. UW RECHTEN

U hebt het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die wij bewaren. Als deze informatie onjuist is, mag u ons verzoeken dat te corrigeren. Als wij uw informatie onterecht gebruiken, mag u ons verzoeken daarmee te stoppen of deze informatie zelfs helemaal te verwijderen.

Als u een verzoek wilt doen om te zien welke persoonsgegevens wij over u hebben, mag u een verzoek doen aan onze onderneming zoals beschreven in hoofdstuk 16.

Als u eerder toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u ook het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan een andere dienstverlener of aan u zelf, als u dat wilt. U kunt een verzoek indienen bij ons bedrijf zoals beschreven in artikel 16.

Als het nodig was om uw toestemming te krijgen om uw persoonsgegevens te kunnen gebruiken, heeft u altijd het recht om die toestemming in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, stoppen wij met het gebruik van uw persoonsgegevens, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van uw toestemming voordat u deze introk. U kunt een verzoek indienen bij ons bedrijf zoals beschreven in artikel 16.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner. U kunt dat doen door rechtstreeks contact op te nemen met de Information Commissioner’s Office. Volledige contactgegevens, waaronder een helpdesknummer, kunt u vinden op de website van de Information Commissioner’s Office (www.ico.org.uk). Deze website geeft meer informatie over uw rechten en plichten.

8. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie veilig wordt bewaard.
Sommige van uw “niet-gevoelige” gegevens (zoals uw e-mailadres) kunnen via internet worden verstuurd, en daarbij kan nooit gegarandeerd worden dat het 100% veilig is.

9. COOKIES

Onze websites maken gebruik van cookies. ‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die door een organisatie verstuurd worden naar uw computer en opgeslagen op uw harddrive, zodat de website u kan herkennen als u die website bezoekt. Cookies verzamelen statistische informatie over uw surfactiviteiten en -patronen en identificeren u niet als een individu. Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren en u een betere, persoonlijkere dienst te verlenen. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen.

10. ANDERE WEBSITES

Onze website kunnen links bevatten naar andere websites waar wij niet de eigenaar van zijn, maar deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website.Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de handelswijze van andere websites, ongeacht of u deze andere websites bezoekt vanaf onze websites.

11. UW INFORMATIE OVERDRAGEN NAAR BUITEN DE EU

De informatie die u ons verstrekt kan worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie (“EU”), als een van onze servers of de servers van onze verwerkers zich aar bevinden. Het is mogelijk dat de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming in deze landen niet hetzelfde is als in de EU. Door uw persoonlijke informatie te verstrekken, gaat u akkoord met deze doorzending, opslag of verwerking. Als wij uw informatie op deze manier overdragen naar een locatie buiten de EU, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen, zodat uw privacyrechten beschermd blijven op de manier die wordt uiteengezet in dit Privacybeleid.

12. ONZE LOCATIES

Op sommige locaties hangen beveiligingscamera’s. De betreffende locaties zijn hieronder met een *) gemerkt. Deze opnamen zijn voor veiligheidsdoeleinden. Ze worden automatisch gewist na 30 werkzagen.

13. NOG GEEN 16 JAAR?

Wij vinden de bescherming van de privacy van kinderen met een leeftijd tot en met 16 jaar extra belangrijk. Als je 16 jaar of jonger bent, vraag dan je ouders/verzorger om toestemming voordat je persoonlijke informatie geeft en vraag ze je te helpen als je ons persoonlijke informatie doorgeeft.

14. PIRTEK CENTERS

CENTER TELEFOON ADRES KvK NUMMER FUNCTIONARIS
GEGEVENSBESCHERMING
E-MAIL
ALKMAAR  +31725410090 Kitmanstraat 4  77650220 ROBERT THOMAS [email protected]
[email protected] 1812 PM  Alkmaar
ALMELO  +31546873783 Van der Hoopweg 21  08117164 HEIDI GEERLINGS [email protected]
[email protected] 7602 PJ  Almelo
AMSTERDAM-NOORD  +31 204933333 Analoogstraat 21  34249136 SEBASTIAAN VAN EIJS [email protected]
[email protected] 1033 MR  Amsterdam
AMSTERDAM-WEST  +31 204117559 Jarmuiden 69A  34273338 SEBASTIAAN VAN EIJS [email protected]
[email protected] 1046 AE  Amsterdam
ARNHEM  +31 263190909 Segment 21  81297246 JEROEN JACOBS [email protected]
[email protected] 6921 RC  Duiven
BREDA  +31765308888 Slingerweg 5c  74179209 MARC STUBENITSKY [email protected]
[email protected] 4814 AZ  Breda
DEN BOSCH  +31736238188 Siloweg 5  69545030 JOS SMEETS [email protected]
[email protected] 5222 BN  Den Bosch
EINDHOVEN  +31499332222 De Maas 21  75969033 THEO VAN EERT [email protected]
[email protected] 5684 PL  Best
EUROPOORT  +31181250077 Moezelweg 104  04043952 HARALD OVERWATER [email protected]
[email protected] 3198 LS  Europoort-RT
GRONINGEN  +31 505491614 Leningradweg 6  04043952 HENRY GREUTER [email protected]
[email protected] 9723 TP Groningen
HEERENVEEN  +31513648483 De Stapeling 6  66851009 CHRIS KULDERIJ [email protected]
[email protected] 8447 GN  Heerenveen
HEINKENSZAND  +31 113287900 Schouwersweg 20  74179128 MARC STUBENITSKY [email protected]
[email protected] 4451 HT Heinkenszand
ROTTERDAM-NOORD  +31102622808 Schuttevaerweg 88  57919097 HARALD OVERWATER [email protected]
[email protected] 3044 BB Rotterdam
ROTTERDAM-ZUID  +31102930293 Driemanssteeweg 86  74179160 MARC STUBENITSKY [email protected]
[email protected] 3084 CB  Rotterdam
UTRECHT  +31 306081184 Utrechthaven 2a  68464223 SYTSE VAN DER BIJ [email protected]
[email protected] 3433 PN  Nieuwegein
WEERT  +31495453020 Bronsstraat 2A  75852160 JOS SMEETS [email protected]
[email protected] 6031 TS Nederweert
BELGIE
CENTER TELEFOON ADRES KvK-NUMMER FUNCTIONARIS
GEGEVENSBESCHERMING
E-MAILADRES
ANTWERPEN  +3238861484 Brownfieldlaan 11  0545.727.839 GERBEN VAN ROMPAY [email protected]
[email protected] 2830 Willebroek
ANTWERPEN-HAVEN Hamburgstraat 1  0545.727.839 GERBEN VAN ROMPAY [email protected]
[email protected] 2030 Antwerpen
BRUSSEL-ZUID  +3210779060 Avenue Newton 7  0714.885.644 HARALD OVERWATER [email protected]
[email protected] 1300 Wavre
GENT  +3292470770 Akkerstraat 8-d ######## GERBEN VAN ROMPAY [email protected]
[email protected] 9090 Melle
LUIK  +3242224993 Rue de L’informatique 10/3  0886.880.601 HARALD OVERWATER [email protected]
[email protected] 4400 Grace-Hollogne
LUMMEN +32 89300099 Klaverbladstraat 16  0732.505.396 HARALD OVERWATER [email protected]
[email protected] 3560 Lummen
ROESELARE  +32 51226285 Gitsbergstraat 11A  0545.785.940 STEPHAN MELIS [email protected]
[email protected] 8800 Roeselare

15. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

We kunnen dit beleid soms wijzigen; wij informeren u over deze wijzigingen door een bijgewerkte versie op onze website te plaatsen en/of door per e-mail contact met u op te nemen.
Wij adviseren u om regelmatig te controleren of dit beleid is veranderd of herzien als u onze website bezoekt.

16. NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen, suggesties of klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke informatie, of als u contact met ons wilt opnemen om uw advertentievoorkeuren te wijzigen/updaten, neem dan contact op met functionaris gegevensbescherming, zoals benoemd onder hoofdstuk 14.